Działalność gospodarczą prowadzimy od 20 sierpnia 1949 roku, kiedy to, decyzją ministerialną, powołano naszego protoplastę czyli : Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 3.

Obecnie działamy pod nazwą : Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” Spółka Akcyjna, jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa. Jesteśmy zarejestrowani pod numerem KRS 0000035770 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.500.000,- zł i jest wpłacony w całości. Wszystkie akcje Spółki, w ilości 190.000 szt., są akcjami „na okaziciela” i są w posiadaniu Skarbu Państwa.

Mocą zapisów Statutu Spółki możemy używać nazwy skróconej w postaci : „Chemobudowa – Kraków” S.A.
Główna siedziba Przedsiębiorstwa naszej Spółki zlokalizowana jest w Krakowie, przy ul. Klimeckiego 24.

Obecnie Spółką kieruje dwuosobowy Zarząd w składzie:
  • Prezes Zarządu – Edward Suchan
  • Członek Zarządu – Andrzej Juszczyk.
Urząd Skarbowy nadał nam numer NIP 675–000–03–78, zaś Główny Urząd Statystyczny numer REGON 351000614.

Aktualności

Zagospodarowanie terenów przy ul. Klimeckiego
25-02-2014
Zarząd Spółki przygotował koncepcję zagospodarowania terenów własnych przy ul. Klimeckiego w...
Galeria EUROPA - DALEKI WSCHÓD
28-01-2014
 Umowa na budowę Galerii została podpisana 28 stycznia 2014 w siedzibie...

Chemobudowa-Kraków S.A.

ul. Klimeckiego 24
30-705 Kraków
tel. +48 12 652-75-00
fax +48 12 652-75-02
biuro@chemobudowa.pl