OGŁOSZENIA

 I .OGŁOSZENIE ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa — Kraków” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie 30 — 705 Kraków, ul. Klimeckiego 24
w sprawie nabywania akcji przedsiębiorstwa przez uprawnionych pracowników.

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2019 r., poz. 2181 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2283), Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa – Kraków S.A. informuje, iż:

  1. Lista uprawnionych pracowników obejmująca: okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, Spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach, udostępniona zostanie w dniu 2 marca 2020 r. w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Klimeckiego 24, w pomieszczeniu nr 205 (II piętro) w godzinach do 7:00 do 15:00.
  2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy, o której mowa w pkt. 1., tj. do dnia 16 marca 2020 r. w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Klimeckiego 24, mogą złożyć pisemne reklamacje, które należy składać w pomieszczeniu nr 205 (II piętro) w godzinach od 7:00 do 15:00.
  3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające kwestionowany okres zatrudnienia.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia, przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki. Pisemne stanowisko Komisji, można uzyskać w pomieszczeniu nr 205 (II piętro) w godzinach od 7:00 do 15:00. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 19 kwietnia 2022 roku. Po upływie tego terminu, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
  6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu właściwego ministra na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego ministra. Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki oraz jej zakładach i oddziałach.

 

 

 


II. OGŁOSZENIE – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. w ramach prowadzenia stałego procesu pozyskiwania dostawców towarów i usług zaprasza do nawiązania współpracy:

– firmy z branży budowlanej

firmy z branży instalacyjnych

producentów i dostawców materiałów.

Jesteśmy jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, w naszej działalności stosujemy zasady kultury i etyki biznesu. Kontrahentom spoza Krakowa oferujemy miejsca noclegowe w naszych obiektach hotelowych.

Oferty współpracy prosimy składać osobiście lub na adres e-mail: logistyka@chemobudowa.pl