OGŁOSZENIA

I. OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO NIEODPŁATNEGO ZBYWANIA AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „CHEMOBUDOWA – KRAKÓW” S.A.

„Chemobudowa-Kraków” S.A. rozpoczyna proces nieodpłatnego zbywania akcji uprawnionym pracownikom. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w opublikowanym ogłoszeniu.

Do Pobrania: Ogłoszenie o rozpoczęciu udostępniania.pdf

II. WEZWANIE TRZECIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa się akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji Spółki („Akcje”), w celu ich dematerializacji, co oznacza zastąpienie ich papierowej formy zapisem w założonym przez Spółkę rejestrze akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.
Akcje należy składać w siedzibie Spółki w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze. Złożenie Akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem.
Złożenie akcji powinno nastąpić nie później jednak niż do dnia 1 lutego 2021 r., przy czym zalecane jest składanie akcji z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
Moc obowiązująca Akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a za akcjonariusza Spółki będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.
Po dniu 1 marca 2021 r. niezłożone Akcje przez okres pięciu lat zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Do Pobrania: Oświadczenia Akcjonariusza.pdf

III. WEZWANIE DRUGIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa się akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji Spółki („Akcje”), w celu ich dematerializacji, co oznacza zastąpienie ich papierowej formy zapisem w założonym przez Spółkę rejestrze akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Akcje należy składać w siedzibie Spółki w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze. Złożenie Akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem.

Złożenie akcji powinno nastąpić nie później jednak niż do dnia 1 lutego 2021 r., przy czym zalecane jest składanie akcji z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Moc obowiązująca Akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a za akcjonariusza Spółki będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. niezłożone Akcje przez okres pięciu lat zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Do Pobrania:  Oświadczenia Akcjonariusza.pdf

IV. WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Działając w imieniu spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Klimeckiego 24, 30-705 Kraków („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa się akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów akcji Spółki („Akcje”), w celu ich dematerializacji, co oznacza zastąpienie ich papierowej formy zapisem w założonym przez Spółkę rejestrze akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych.

Akcje należy składać w siedzibie Spółki w godzinach od 7.30 do 15.30 w dni robocze. Złożenie Akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem.

Złożenie akcji powinno nastąpić nie później jednak niż do dnia 1 lutego 2021 r., przy czym zalecane jest składanie akcji z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

Moc obowiązująca Akcji wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a za akcjonariusza Spółki będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Po dniu 1 marca 2021 r. niezłożone Akcje przez okres pięciu lat zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Do Pobrania: Oświadczenia Akcjonariusza.pdf 

V. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CHEMOBUDOWA – KRAKÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zarząd spółki Chemobudowa – Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (30-705) przy ul. Klimeckiego 24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000035770, , (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 46 ust. 1 pkt. 3) Statutu Spółki, w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 maja 2020 roku na godz. 10.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 12 w budynku Kaskada

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
 7. pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 8. Zamknięcie obrad.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z liczbą akcji poszczególnych akcjonariuszy będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

VI .OGŁOSZENIE ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa — Kraków” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Krakowie 30 — 705 Kraków, ul. Klimeckiego 24
w sprawie nabywania akcji przedsiębiorstwa przez uprawnionych pracowników.

Działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2019 r., poz. 2181 z późn. zm.) oraz §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2283), Zarząd Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa – Kraków S.A. informuje, iż:

  1. Lista uprawnionych pracowników obejmująca: okresy zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku, Spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach, udostępniona zostanie w dniu 2 marca 2020 r. w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Klimeckiego 24, w pomieszczeniu nr 205 (II piętro) w godzinach do 7:00 do 15:00.
  2. Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy, o której mowa w pkt. 1., tj. do dnia 16 marca 2020 r. w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Klimeckiego 24, mogą złożyć pisemne reklamacje, które należy składać w pomieszczeniu nr 205 (II piętro) w godzinach od 7:00 do 15:00.
  3. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty poświadczające kwestionowany okres zatrudnienia.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w formie pisemnej w terminie 14 dni od jej złożenia, przez komisję powołaną przez Zarząd Spółki. Pisemne stanowisko Komisji, można uzyskać w pomieszczeniu nr 205 (II piętro) w godzinach od 7:00 do 15:00. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
  5. Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane do dnia 19 kwietnia 2022 roku. Po upływie tego terminu, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji wygasa.
  6. O przystąpieniu do nieodpłatnego zbywania akcji osoby uprawnione zostaną poinformowane odrębnym ogłoszeniem, które Spółka opublikuje w imieniu właściwego ministra na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego ministra. Ogłoszenie będzie również wywieszone w siedzibie Spółki oraz jej zakładach i oddziałach.

VII. OGŁOSZENIE – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A. w ramach prowadzenia stałego procesu pozyskiwania dostawców towarów i usług zaprasza do nawiązania współpracy:

– firmy z branży budowlanej

firmy z branży instalacyjnych

producentów i dostawców materiałów.

Jesteśmy jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, w naszej działalności stosujemy zasady kultury i etyki biznesu. Kontrahentom spoza Krakowa oferujemy miejsca noclegowe w naszych obiektach hotelowych.

Oferty współpracy prosimy składać osobiście lub na adres e-mail: logistyka@chemobudowa.pl